Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind u onze algemene voorwaarden. Deze kunt u direct inzien/downloaden.

Download onze algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de Hang- & Sluitwerk Winkel zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn via internet te raadplegen via www.hang-sluitwerk.nl/algemene-voorwaarden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van de Hang- & Sluitwerk Winkel zijn vrijblijvend en de Hang- & Sluitwerk Winkel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Zie ook artikel 3.5.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling aan de Hang- & Sluitwerk Winkel. de Hang- & Sluitwerk Winkel is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de Hang- & Sluitwerk Winkel dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s exclusief handeling en verzendkosten en inclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie voorafgaand aan levering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden via iDEAL. Bij betaling geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van de Hang- & Sluitwerk Winkel.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is de Hang- & Sluitwerk Winkel gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen dertig (30) dagen na mededeling van de prijsverhoging door de Hang- & Sluitwerk Winkel.

Artikel 4. Levering

4.1 De door de Hang- & Sluitwerk Winkel opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan de Hang- & Sluitwerk Winkel verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door de Hang- & Sluitwerk Winkel geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Reclamaties en aansprakelijkheid, herroepingsrecht

7.1 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u de Hang- & Sluitwerk Winkel daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de Hang- & Sluitwerk Winkel de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan de Hang- & Sluitwerk Winkel te retourneren.  Dit is het zogenoemde herroepingsrecht. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product deugdelijk is waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. De zending dient te worden verzonden naar onderstaand adres met toevoeging van uw pakbon. U ontvangt na goedkeuring binnen 14 dagen na ontvangst uw geld retour. Het retourneren van voor u op maat gemaakte artikelen is niet mogelijk. Herroepingsrecht formulier

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de Hang- & Sluitwerk Winkel voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de Hang- & Sluitwerk Winkel, is de Hang- & Sluitwerk Winkel niet aansprakelijk, tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de Hang- & Sluitwerk Winkel.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de Hang- & Sluitwerk Winkel in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dit door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat de Hang- & Sluitwerk Winkel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de Hang- & Sluitwerk Winkel kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan de Hang- & Sluitwerk Winkel schriftelijk opgave doet van een adres, is de Hang- & Sluitwerk Winkel gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u in deze schriftelijke opgave een ander afleveradres opgeeft.

10.2 Wanneer door de Hang- & Sluitwerk Winkel gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de Hang- & Sluitwerk Winkel deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de Hang- & Sluitwerk Winkel in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de Hang- & Sluitwerk Winkel vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 de Hang- & Sluitwerk Winkel is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Vragen of opmerkingen?

Voor overige vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Hang & sluitwerk winkel
 
Industriestraat 10
7582 CR Losser
Nederland
KvK: 69087431
BTW: NL
Bank: NL07RABO0326751025

 
 
E-mail: info@hang-sluitwerk.nl

Herroepingsrecht formulier 
Deze website gebruikt cookies om beter te functioneren, we slaan geen persoonlijke gegevens op.